Privacy regelement:

Beschrijving Privacyreglement:

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij de Hooiberg met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

 

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft..

 

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

 

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in). Je kunt via een link dan inzage in je eigen dossier krijgen. Als je dit wilt kun je een mailtje sturen naar els@zorgboerderij-bladel.nl .

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Alle medewerkers van zorgboerderij de Hooiberg hebben een geheimhoudingsplicht, en hebben hier ook voor getekend in de overeenkomst die ze met De Hooiberg hebben afgesloten. De gegevens moeten wij 7 jaar bewaren, ook als je uit zorg bent. Dan kan het alleen door de cliënten administratie geopend worden

 

Bezwaar en datalekken

Indien je een bezwaar hebt op dit privacy regelement dan kun je dit melden bij Els Meijer 06-45139747(zorgboerin) of bij de vertrouwenspersoon Rob Peters 06-29528120. Wij houden onze deelnemers administratie bij in ONS Nedap, een zeer vooraanstaand en goed beveiligd systeem. Mocht er toch een data            lek plaatsvinden dan word je hierover direct persoonlijk op de hoogte gebracht.