Privacy regelement en klachten regelement

Protocollen – versie mei 2024

Klachtenprocedure deelnemers

(Zowel geïndiceerd als indicatie vrij)

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en u bent vrij om te kiezen.

Bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement voor deelnemers van de zorgboerderij. Je hebt deze ontvangen toen je op de zorgboerderij bent begonnen en deze staat op de website van de zorgboerderij: https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-hooiberg.

In het kort samengevat staat hierin:

 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met je begeleider.
 • Indien dit niet kan of je dit te moeilijk vind kan je hem ook met de operationeel leidinggevende bespreken. Dit is Arno Bloks 06-39536013.
 • Indien dit niet gaat of als dit te moeilijk voor je is, kun je je klacht ook met de directie bespreken, hiervoor kan je een afspraak maken met Els Meijer 06-45139747. Je kunt hier een vertegenwoordiger of begeleider mee naartoe brengen.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor jou en jouw belang.
 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

**Landelijk zijn er meerdere vertrouwenspersonen actief waar je je klacht kunt indienen. Zij kunnen samenwerken met onze vertrouwenspersoon als dat nodig is. Dit gebeurt alleen als jij dat wil. Het kan namelijk zijn dat zij kennis hebben die belangrijk is om jou te helpen. Ook mag je altijd direct contact opnemen met deze vertrouwenspersonen.

 • Voor alle naasten van ggz-patiënten is er de familievertrouwenspersoon. Familie en andere betrokkenen kunnen direct contact opnemen via:

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt ook direct naar de geschillencommissie stappen.

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: iar.nl/klachtencommissie/

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181. De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Als laatste kun je je geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

Klachtenprocedure medewerkers

(Zowel begeleiders, stagiaires als vrijwilligers)

 

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of over de zorg die we leveren.

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 • Op de zorgboerderij met de operationeel leidinggevende bespreekbaar maken
 • Benoem je klacht in de vrijdag mail, op die manier kun je je klacht goed verwoorden en onderbouwen. De mail mag je zoals altijd naar Arno sturen (arno@zorgboerderij-bladel.nl) Mocht dit drempel verhogend voor je zijn, dan kun je er ook voor kiezen om de mail naar Els te sturen (els@zorgboerderij-bladel.nl)
 • Bespreek de klacht met Arno, Perrie of met Els op een rustig tijdstip.
 • Bespreek je klacht tijdens het maand overleg.
 • Bespreek je klacht met de vertrouwenspersoon Rob Peeters 06-29528120
 • Bespreek je klacht met de klachtenfunctionaris  Rob Peeters 06-29528120

  

Privacy overeenkomst

Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming AVG. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Organisaties dienen de veiligheid van digitale gegevens te waarborgen, vanaf verzenden tot aan ontvangst. De Hooiberg heeft beveiligde email adressen en deze voldoen aan de gestelde eisen. Echter heeft de Hooiberg niet in de hand of de ontvanger een beveiligd email adres heeft. Alle ‘Hotmail’ adressen en nog vele andere zijn niet beveiligd. Vandaar dat we vragen of we je privé gegevens, digitaal mogen versturen.

Op het moment dat je beslist niet akkoord te gaan met het versturen van privé gegevens via email, dan kan er nagenoeg geen email verstuurd worden. Er staat immers bijna altijd privéinformatie in een email. We gaan dan samen bespreken welke vorm van correspondentie je wel geschikt vindt.

Kruis aan wat van toepassing is:

 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat privéinformatie via de email verstuurd wordt. Met privéinformatie bedoelen we zorgplannen en andere informatie betreffende de deelnemer. Men is zich ervan bewust dat e-mails onderschept kunnen worden en dat dit geen beveiligde manier van informatie-uitwisseling is.
 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat privéinformatie via email verstuurd wordt. Zoals zorgplannen en andere informatie betreffende de deelnemer. Maar alleen als de ontvanger van de e-mails ook een beveiligd email adres heeft. Zoals de gemeente, de sociale verzekeringsbank en de ISD. Men is zich ervan bewust dat e-mails onderschept kunnen worden en dat dit geen beveiligde manier van informatie-uitwisseling is.
 • De deelnemer gaat er niet mee akkoord dat privéinformatie via de email verstoord wordt. Zoals zorgplannen en andere informatie betreffende de deelnemer.

Informatie:

De informatie die over de deelnemer wordt vastgelegd, heeft enkel betrekking op de uitvoering van de zorg. Deze informatie kan te allen tijde door de deelnemer of zijn vertegenwoordiger worden opgevraagd en ingezien.

Ondertekening

Naam deelnemer                                                Namens Zorgboerderij De Hooiberg

…………………………………………                           ……………………………………………..

Handtekening                                                Handtekening

Datum:

Privacyreglement

Beschrijving Privacyreglement:

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij de Hooiberg met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in). Je kunt via een link dan inzage in je eigen dossier krijgen. Als je dit wilt kun je een mailtje sturen naar els@zorgboerderij-bladel.nl .

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Alle medewerkers van zorgboerderij de Hooiberg hebben een geheimhoudingsplicht, en hebben hier ook voor getekend in de overeenkomst die ze met De Hooiberg hebben afgesloten. De gegevens moeten wij 7 jaar bewaren, ook als je uit zorg bent. Dan kan het alleen door de cliënten administratie geopend worden

Bezwaar en datalekken

Indien je een bezwaar hebt op dit privacy regelement dan kun je dit melden bij Els Meijer 06-45139747(zorgboerin) of bij de vertrouwenspersoon Rob Peters 06-29528120. Wij houden onze deelnemers administratie bij in ONS Nedap, een zeer vooraanstaand en goed beveiligd systeem. Mocht er toch een datalek plaatsvinden dan word je hierover direct persoonlijk op de hoogte gebracht.